The Honourable Jerry Weiner

 
THE HONOURABLE GERRY WEINER

Giám đốc của chúng tôi, ngài Gerry Weiner mang đến sự nghiệp chính trị và kinh doanh lâu đời cho TT Immigration. Ông là cựu Bộ Trưởng Nhập Cư, đa văn hóa, quyền công dân, là một phần của nhóm viết luật mới về chính sách và quy định nhập cư của Canada.

The Honourable Gerry Weiner đáng kính đóng góp nhiều kinh nghiệm, chuyên môn và thành tích trong vai trò cố vấn cho người dân Canada.

© 2019 by TT Immigration Canada,

Immigration Consultant.

TT Immigration Canada

2001 Robert Bourrassa #1700

Montreal, QC, H3A 2A6

tt.immigration.canada@gmail.com

Tel: 514-883-8088

Connect online:

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon